Strona Główna BIP Strona Główna
►Świadczenia rekompensujące
 
Świadczenia rekompensujące.

Jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Do uznania faktu odbycia przez żołnierza ćwiczeń wojskowych jest niezbędne jego stawienie się do odbycia tych ćwiczeń, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej, przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej oraz faktyczne odbycie tych ćwiczeń.

Okres, za który przysługuje rekompensata stanowi sumę dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczoną, od dnia faktycznego stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia jego zwolnienia z tych ćwiczeń. Do okresu odbytych ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje świadczenie rekompensujące, nie wlicza się dni, w których żołnierz:
 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,
 • powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,
 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu niestawienia się na nie w terminie lub nie usprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą:

 • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
 • premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:
 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:

Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

 

Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

KWOTA W ZŁOTYCH

WYPŁACANA

„NA RĘKĘ”

% NAJNIŻSZEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

   1.             podpułkownik(komandor porucznik)        188,80            5,9

1.

major

(komandor podporucznik)

163,20

5,1

2.

kapitan

(kapitan marynarki)

144,00

4,5

3.

porucznik

(porucznik marynarki)

136,00

4,25

4.

podporucznik

(podporucznik marynarki)

134,40

4,20

5.

starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy mar.)

126,40

3,95

6.

starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

123,20

3,85

7.

chorąży

(chorąży marynarki)

118,40

3,70

8.

młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki)

115,20

3,60

9.

starszy sierżant

(starszy bosman)

112,00

3,50

10.

sierżant

(bosman)

              110,40

3,45

11.

plutonowy

(bosmanmat)

107,20

3,35

12.

starszy kapral

(starszy mat)

105,60

3,30

13.

kapral

(mat)

104,00

3,25

14.

starszy szeregowy

(starszy marynarz)

94,40

2,95

15.

szeregowy

(marynarz)

91,20

2,85

 

Opracowano na podstawie:
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz.616).
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz.2278).
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposazenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 171)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1520)