Strona Główna BIP Strona Główna
►Mianowanie
 

 

MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
 

Problematykę mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy reguluje:

1. Art. 76 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430).

2. Ustawa z dnia 24 lipca 1999 roku o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.
 
3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów
i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1554).

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2015 r.  poz. 307), które określa szczegółowe warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować organy wojskowe, o których mowa w art. 76 ust. 3 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

***

Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej - z dniem stawienia się do tej służby. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach o których mowa
w ust. 4 (na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie generałów
i admirałów) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie pokoju mogą mianować na wyższy stopień wojskowy również osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy:

1)   w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego;
2)   w uznaniu ich szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej
i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;
3)   w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa;
4)   w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa,
w tym tych, którzy:
a)   działają lub działali w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania
o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b)   są zatrudnieni lub byli zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną,
c)   posiadają nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno- mobilizacyjny;
5)   jeżeli posiadają nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową;
6)  w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, pomimo nie odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie przydatne na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

KORPUS SZEREGOWYCH

Na stopień starszego szeregowego można mianować szeregowego (marynarza), który:
1)   posiada co najmniej wykształcenie gimnazjalne i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) przydatne dla Sił Zbrojnych,
2)   w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych osiągał bardzo dobre wyniki w szkoleniu
i wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej.

KORPUS PODOFICERÓW
 
Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany żołnierz, w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy (posiada wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdał egzamin na podoficera), oraz:
1)  odbywał lub pełnił czynną służbę wojskową albo odbywał zajęcia wojskowe;
2)  odbywa czynną służbę wojskową w ramach kursu oficerskiego, po odbyciu co najmniej siedmiu dni tego kursu, jeżeli pełnił służbę przygotowawczą w kilku okresach.

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów mianuje się szeregowego (marynarza) i starszego szeregowego(starszego marynarza) po zdaniu egzaminu na podoficera. a w przypadku żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą - po zdaniu egzaminu na podoficera i odbyciu ćwiczeń wojskowych w wymiarze co najmniej siedmiu dni.

Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany podoficer w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:
1)    pkt 3 ustawy (w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa) - jeżeli nie był wcześniej mianowany z tego tytułu w korpusie podoficerów;

2)    pkt 4 ustawy (w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności
    państwa, w tym tych, którzy:
a) działają lub działali w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania
o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b) są zatrudnieni lub byli zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną,
c) posiadają nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny).

3)    pkt 5 ustawy – jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył łącznie ćwiczenia wojskowe
w wymiarze co najmniej trzydziestu dni.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, mianowanie na wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ostatniego mianowania.

Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić do najwyższego stopnia wojskowego w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.


KORPUS OFICERÓW

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz
w stopniu wojskowym szeregowego lub podoficera, jeżeli posiada wykształcenie wyższe oraz zdany egzamin na oficera, w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:

1)    pkt 1 ustawy – (w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość
 państwa polskiego);

2)  pkt 2 ustawy – (w uznaniu ich szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz
     suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej);

3)  pkt 5 ustawy – jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się
     nadanie mu takiego przydziału oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
a) odbył przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe oraz ćwiczenia wojskowe
      o łącznym wymiarze co najmniej pięciu dni,
b)   odbył kurs oficerski realizowany w ramach ćwiczeń wojskowych,
c)   odbył służbę przygotowawczą realizowaną na potrzeby kształcenia oficerów oraz
      ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej piętnastu dni.

Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany oficer w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:

1) pkt 1 ustawy – (w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość
 państwa polskiego);

2) pkt 2 ustawy – (w uznaniu ich szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz
 suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej);

3) pkt 3 ustawy – (w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa) - jeżeli nie był wcześniej mianowany z tego tytułu w korpusie oficerów;

4) pkt 4 ustawy - (w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa, w tym tych, którzy:
a) działają lub działali w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania
o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b) są zatrudnieni lub byli zatrudnieni w organach władzy publicznej albo
w podmiotach posiadających osobowość prawną,
c) posiadają nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny).
5) pkt 5 ustawy – (jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się
 nadanie mu takiego przydziału) jeżeli w stopniu wojskowym, który posiada, odbył
ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej trzydziestu dni;

6) pkt 6 ustawy – jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału w sytuacjach uzasadnionych potrzebami sił zbrojnych
w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym oraz duszpasterstwa.

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, może nastąpić do najwyższego stopnia wojskowego w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.