Strona Główna BIP Strona Główna
►Ośrodek szkolenia w JWK w Lublińcu
 

 
 

Do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu poszukiwane są osoby, które są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikację i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. 


Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie  z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.


O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. 

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U.2016. poz. 1726) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.


Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu commando.mil.pl


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

1.    Rejestracja na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia commando.mil.pl 

2.    Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego  osoby składającej wniosek;

  •  Wniosek
  •  Świadectwo ukończenia szkoły
  •  Życiorys
  •  Odpis skróconego aktu urodzenia
  •  Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji( może być dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji)
  •  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności kandydata

3.    Egzamin w JWK w Lublińcu (o terminie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani na 14 dni przed egzaminem)

  •  Sprawność fizyczna (siła, szybkość, wytrzymałość)
  •  Analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym
  •  Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest stwierdzenie predyspozycji, wiedzy oraz motywacji kandydata.

4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej/ wojskowej pracowni psychologicznej  w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.  (skierowanie na badania nastąpi po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną Ośrodka Szklenia)
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

1.    O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
2.    Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j Dz. U.2016, poz. 1726)
1.    niekarany sądownie
2.    posiada obywatelstwo polskie
3.    zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
4.    wiek co najmniej 18 lat.
3.    Ukończone gimnazjum - załączanie świadectwa ukończenia gimnazjum jest warunkiem koniecznym - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo bądź dyplom dołącza się jako załączniki.
4.    Dodatkowo punktowane są umiejętności  takie jak: znajomość języków obcych, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje takie jak: ( technik: informatyk, elektronik, gastronom, ratownik medyczny).


INNE WAŻE INFORMACJE

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegu w czasie egzaminu.
2.    Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat.
3.    Kandydat  ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów (www.commando.mil.pl)

4.    Planowany termin egzaminów to przełom października-listopada 2017 r.
5.    Egzaminy przeprowadzane będą w JKW w Lublińcu.
6.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia
będzie trwał 6 miesięcy.
7.    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 01 luty 2018 r.
8.    Podczas szkolenia elew otrzyma 640 PLN uposażenia netto (miesięcznie na rękę)
9.    Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwentów zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego rezerwy w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.


WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Informacje dotyczące naboru i rekrutacji do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu    261 43 21 50.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 173) ze zm.,  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1627),
Decyzja Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie Wojsk Specjalnych
w 2017 r.