Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W 2017 r.
 

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU 
PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW NA SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

w 2017 roku

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołn. rez. do

przesz-kolenia

Termin turnusu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych

we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

1

04.09 – 24.11

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

w Poznaniu

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

25.09 – 08.12

***

Przyjmowane są również wnioski chętnych na kursy oficerskie przeszkalania kadry rezerwy w 2018 roku w korpusie Żandarmerii Wojskowej oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej od:

a)     żołnierzy rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze
i nie figurują w rejestrze karanych,

b)    osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują
w rejestrze karanych,


 

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne
i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

         Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. 
Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z: szkolenia teoretycznego,  szkolenia praktycznego,  sprawdzianu ze sprawności fizycznej i  egzaminu końcowego. 

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy będą kierowani żołnierzy rezerwy oraz w określonych sytuacjach osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują
w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat oraz ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.


 

KURSY OFICERSKIE

 

Na kursy oficerskie kierowani będą żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy,
a w przypadku ich braku szeregowi rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy uwzględniana będzie specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.


KURSY PODOFICERSKIE

 

Na kursy podoficerskie powoływani będą żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności ci którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

 

Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni. 

> POBIERZ WNIOSEK <


 

UWAGA: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu od dnia złożenia wniosku.


 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w 2017 roku w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do 

  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu

 ul. Wały Gen. Sikorskiego 21

pokój nr 114
Szczegółowe informacje dotyczące kursów przeszkalania rezerw można uzyskać pod nr tel.: 261-43-21-41.