Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Innymi słowy, to jest to, co struktury rekonwersji robią, by żołnierzom opuszczającym służbę łatwiej było zaadaptować się na cywilnym rynku pracy. Jest to istotne zwłaszcza dla tych żołnierzy, którzy szeregi armii opuszczą bez prawa do choćby najniższej wojskowej emerytury. 


1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:
a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

b) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata, 

c) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat,

- udzielanej przez właściwe organy.

3. W ramach pomocy, o której mowa w pkt. 1 i 2, mogą być pokrywane koszty: 

  • przekwalifikowania zawodowego w wysokości limitu – 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;

- po 4 latach służby wojskowej – 100 % (2 400 zł.),

- po 9 latach służby wojskowej – 200 % (4 800 zł),

- po 15 latach służby wojskowej – 300 % (7 200 zł.);

  • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej;
  • zakwaterowania (w miejscu szkolenia) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej do równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach;
  • nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

 

Koszty przejazdów i zakwaterowani pokrywa się jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

 

4. Z pomocy, o której mowa w pkt. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku  z wykonywaniem zadań służbowych.

5. Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w pkt. 4, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek  ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pokrywa się koszty, w wysokości 300% określonego w pkt. 3.

 

Uwaga: w przypadku nieukończenia  przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.

 
6. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
 
7. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna jest udzielana na ich pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.


Przydatne pliki:
 
 

 Wybrane akty prawne w oparciu, których realizowana jest pomoc rekonwersyjna:
 
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1726 ze zm.) 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1430 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1622).

 


ADRESY I TELEFONY:
*
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Spraw Socjalnych
Zespół ds. Polityki Rekonwersji
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 261 845 599
 
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261 826 678, 261 826 679
fax: 261 826 674
e-mail: wcaz@ron.pl
 
*
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 415 306,
fax: 261 415 319
 
*
Pełnomocnik szefa WSzW w Bydgoszczy ds. rekonwersji
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 41 50 05
fax: 261 41 50 38
*
 Nieetatowy pełnomocnik
WKU w Toruniu ds. rekonwersji
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 21
tel. 261 432 147 
fax: 261 432 365