Strona Główna BIP Strona Główna
►Wojskowa komisja lekarska
 

  Kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej 

 


Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec:

  1. osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska;
  2. żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;
  3. żołnierzy rezerwy;
  4. osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;
  5. innych niż wymienione w pkt. 1-4 osób, podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

Osoby o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3-5 do wojskowej komisji lekarskiej kieruje z urzędu lub na wniosek tych osob Wojskowy Komendant Uzupełnień, a osoby o których mowa w pkt. 2  dowódca jednostki wojskowej. 

Wniosek o skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej osoby o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3-5 składają w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.


 Pobierz wniosek o skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej pdf.  


Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

1. kartę skierowania (wydaje WKU);
2. książeczkę wojskowa;
3. dowód osobisty;
4. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.


UWAGA

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności  do czynnej służby wojskowej D albo E (art. 29 ust. 3a - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

 


Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r poz. 1430)