Strona Główna BIP Strona Główna
OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


Okresowa służba wojskowa - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.


Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Może być uruchamiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.


Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.


Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy   przez:

  • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
  • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby;

 


Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Pobierz wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej 

Pobierz kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej 


Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:

Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r poz.1430)

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 36).

 


Szczegółowe informacje dotyczące  okresowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w pokoju nr 102 lub pod nr telefonu    261 43 21 69.