Strona Główna BIP Strona Główna
►Nabór do służby w NSR
 

 


Utworzenie i funkcjonowanie  Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430).


NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Kryteria i warunki, jakie powinien spełniać ochotnik – kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych:
 
Kandydat  do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.
 
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.
 

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia  następujące warunki:
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył  sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.
Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:
 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa;

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z możliwością jego ponownego nadania.

Szkolenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz w roku przez cały okres pozastawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 • na wniosek lub za ich zgodą moga odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jedniodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Ponadto
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, którą pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.
Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Może jednak być wydłużony  za zgodą żołnierza rezerwy nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby;

Świadczenia i uprawnienia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych
 

1.    Należności finansowe:
 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby; 
 •  dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi.

       2. Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 •  bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie.

       3. Świadczenia zdrowotne:

 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.

       4. Ochrona uprawnień pracowniczych:

Z  tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne. 

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.

Procedury zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami lub ich kopiami za pomocą środków komunikacji elektronicznej i po opatrzeniu bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP, wojskowy komendant uzupełnień może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów, o ile złożone kopie elektroniczne nie pozwalają na weryfikację ich autentyczności, integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 
 
Pobierz wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w formacie pdf.  
 
Do wniosku załącza się:
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół,  kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:
 • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
 • umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;
 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
 • w razie potrzeby kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wydaje do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do właściwych organów o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza rezerwy do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.
Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej:
 • organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną;
 • może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych;
 • określa stanowisko służbowe dla żołnierza rezerwy;
 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez żołnierza rezerwy wykonywania obowiązków w ramach NSR;
 • podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;
 • przesyła jeden egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.
Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.
  
Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r poz. 1430)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków  w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 575).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej  (Dz.U. z 2015 r., poz. 842).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 36).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 r., nr 145, poz. 971).


Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych w WKU w Toruniu w pokoju nr 7 lub pod nr telefonów;    261 43 21 46 oraz 261 43 25 40.