Strona Główna BIP Strona Główna
SPRAWOZDANIE PM-1
 B
adaniem statystycznym  PM-1 ROCZNE Sprawozdanie o pojazdach i maszynach objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.
Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

W sprawozdaniu należy ująć:
  • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu;
  • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.

Podczas wypełniania Działu 2 kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2007 r. nr 137 poz. 968 z późn. zm.).
Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004 r. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.) posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.
Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 2012 r. poz. 591).
Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu pokój 116 lub telefonicznie ( tel. 261 43 21 38).

 DRUKI DO POBRANIA

Sprawozdanie roczne PM-1 o pojazdach i maszynach

pobierz

Wzór Sprawozdania rocznego na 2016r.

pobierz

Klasyfikacja pojazdów mg. ITS

pobierz

Rozporządz. Prezesa RM z dn.15.03.2016r. w spr. wzorów formularzy pobierz